Ny typ av bostadshus utan krav på bygglov (2014-07-02)

Fråga grannen.

Vill du bygga din friggebod närmare än 4,5 m från tomtgränsen? Prata med din granne och be om ett
skriftligt medgivande (som du även bör lämna in hos kommunen). Annars måste du söka bygglov hos
kommunens byggnadsnämnd.

Först ett hus, sen en friggebod.

En friggebod räknas som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Därför kan du inte bygga en
friggebod om det inte redan står ett bostadshus på tomten. Friggeboden får inte heller byggas ihop
med huset utan måste vara fristående.

Innan du tar första spadtaget.

Ta det säkra före det osäkra. Prata med byggnadsnämnden i din kommun så du vet exakt vad som
gäller på just den plats där du tänkt uppföra din friggebod. På Boverket.se hittar du mer information
och broschyrer om vilka regler som gäller.

Håll koll på kvadraten.

Du får uppföra en eller flera friggebodar på din tomt så länge inte den totala byggnadsarean överstiger 15 kvm. Från mark till taknock får det vara max 3 m.

Regler som gäller attefallshusen

Från den 2 juli 2014 är det tillåtet att uppföra komplementbyggnad upp till 25 kvm, även kallat attefallshus. Från mark till taknock får det vara max 4 m och du får inte bygga närmare än 4,5 m från tomtgränsen utan grannens medgivande. Du måste dock göra en bygganmälan till kommunen. Huset ska också vara ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.

Nya förenklade byggregler

Ett antal ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) går ut på att förenkla byggprocessen och göra vissa undantag vad gäller bygglov i ett antal tidigare bygglovspliktiga åtgärder. Det som nu är tillåtet utan bygglov är (dock krävs oftast bygganmälan):

  • Tillbyggnad till en- och tvåbostadshus om högst 15 kvm.
  • Inredande av ytterligare en bostad i ett bostadshus.
  • Byggande av högst två takkupor på en- och tvåbostadshus.
  • Byggande av en komplementbyggnad med en höjd om högst 4 meter och en yta om högst 25 m².
  • Åtgärderna ska få vidtas utan bygglov även om de skulle strida mot gällande detaljplan. Flera av ändringarna måste dock anmälas till byggnadsnämnden och får inte påbörjas innan nämnden gett ett startbesked. Grannar har inte rätt att överklaga startbeskedet men kan däremot begära att byggnadsnämnden inleder ett tillsynsärende.

Källa: Boverket

Texten kommer från vår leverantör JABOs hemsida.